Estatutos

Los actuales estatutos del Club han sido presentados y ratificados por Xunta de Galicia a día 27 de mayo de 2019.

 

ESTATUTOS DO CLUBpdf

 

ESTATUTOS DO CLUB

 

Club Boa Vila de Tiro con Arco

 

 

 

CAPÍTULO I

 

 

NORMAS XERAIS

 

Artigo 1.- O Club Boa Vila de Tiro con Arco é unha asociación privada con personalidade xurídica e capacidade de obrar, integrada por persoas físicas ou xurídicas, que ten o seu domicilio no Concello de Pontevedra e que ten como obxecto exclusivo ou principal a práctica da actividade física e deportiva polos asociados, así como a participación en actividades e competicións oficiais, sen ánimo de lucro.

 

Artigo 2.- O Club Boa Vila de Tiro con Arco fomentará a actividade física e deportiva en xeral e do tiro con arco en particular, para o que elaborará anualmente un programa de actividades que atenda:

 1. a) Á promoción do tiro con arco.
 2. b) Á docencia e tecnificación deportiva.
 3. c) Á práctica deportiva competitiva.
 4. d) Ao tiro con arco como actividade lúdico-recreativa.

 

Practicará como principal modalidade deportiva a de tiro con arco, e solicitará a ratificación dos estatutos e a inscrición no Rexistro de asociacións deportivas e deportistas de Galicia, de conformidade coa Lei xeral do deporte de Galicia.

O Club Boa Vila de Tiro con Arco poderá acordar a creación de novas seccións para a práctica doutras modalidades deportivas.

 

Artigo 3.- Este club foi constituído mediante acta fundacional subscrita perante notario o 14 de Xuño de 1991. Así mesmo, foi inscrito no Rexistro de asociacións deportivas e deportistas de Galicia co número 3365, o día 23 de decembro de 1991.

Foi inscrito no Rexistro Municipal de Asociación do Excelentísimo Concello de Pontevedra co número: 164.

O seu CIF é G-36166759

Actualmente, o domicilio social do Club Boa Vila de Tiro con Arco fíxase no Campo de Tiro Boa Vila – A Devesa, Praza Sequeiros 69, CP: 36692, Alba, no Concello de Pontevedra. E o domicilio fiscal na rúa da Tablada, 2 – 4ºB, CP: 36001, no concello de Pontevedra

O Presidente, cando as circunstancias o aconsellen, poderá acordar o cambio de calquera dos domicilios  dentro da mesma localidade. Para o traslado de calquera dos domicilios  a outra localidade, que deberá ser sempre dentro do territorio do Concello de Pontevedra, será necesario o acordo maioritario da Asemblea Xeral extraordinaria.

 

En ambos os casos, o traslado de domicilio non implica modificación estatutaria, e terá de ser notificado aos socios, e ao Rexistro de asociacións deportivas e deportistas de Galicia.

 

 

 

CAPÍTULO II

 

 

SOCIOS: ADMISIÓN, DEREITOS E OBRIGAS

 

Artigo 4.- O número de socios será ilimitado. A Asemblea Xeral poderá suspender, non obstante, a admisión de novos socios cando así o esixan razóns de aforo ou capacidade física das instalacións. Os socios poderán ser infantís, de número ou honoríficos.

 

Artigo 5.-  Son socios de número tódalas persoas maiores de idade, que habendo aboado a cota social do club, realizan regularmente a práctica deportiva co club, tendo dereito a gozar dos servizos e instalacións sociais da asociación do club.

Os socios menores de idade nomearanse como infantís e comprenderán dende os 6 ata os 17 anos.

A cota de socio cobrarase por persoa física.

Serán socios honoríficos aquelas persoas maiores de idade ás que a Asemblea Xeral confira esta distinción e terán un posto de referencia nos actos oficiais da sociedade, estando exentos da cota de socio.

 

Artigo 6.- 

1- Os socios terán os seguintes dereitos:

 1. a) Contribuír ao cumprimento dos fins específicos do club.
 2. b) Esixir que a asociación se axuste ao disposto na normativa autonómica deportiva e ao establecido no presente estatuto.
 3. c) Separarse libremente da asociación.
 4. d) Coñecer as actividades da asociación e examinar a documentación, logo de petición razoada ao Presidente.
 5. e) Expor libremente as súas opinións no seo da asociación.
 6. f) Ser elector e elixible para os órganos de representación e goberno, sempre que teña plena capacidade de obrar e sexa maior de idade.

2- Son obrigas dos socios:

 1. a) Aboar as cotas que esixa a Asemblea Xeral.
 2. b) Contribuír ao sostemento e difusión do deporte ou modalidades deportivas da sociedade.
 3. c) Acatar cantas disposicións dite a Asemblea Xeral, a Xunta Diretiva ou o Presidente para o bo goberno da sociedade.

3- Para poder exercitar o seu dereito a voto, o socio deberá estar ao corrente de pago das súas cotas.

 

Artigo 7.- Para ser admitido como socio será necesario:

 1. a) Ter a idade mínima esixida polos estatutos.
 2. b) A solicitude por escrito dirixida ao Presidente. Debendo ser presentada pola súa nai, pai ou titor legal no caso de tratarse dun menor de idade.
 3. c) Satisfacer a cota de ingreso correspondente.

 

 

Artigo 8.- A condición de socio pérdese:

 1. a) Por vontade propia.
 2. b) Por falta de pago de cotas sociais durante tres cotas trimestrais consecutivas, despois do requirimento de pago, e consecuente resolución do Presidente.
 3. c) Por acordo do Comité de Disciplina do club, de ser o caso, fundado en faltas de carácter grave ou moi grave, despois da audiencia do interesado, que haberá de ser ratificado polo Presidente e presentado na primeira Asemblea Xeral que se celebre.
 4. d) Por calquera outra causa establecida na lexislación vixente.

 

 

 

CAPÍTULO III

 

 

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN E GOBERNO

 

Artigo 9.- Son órganos de representación e goberno do club, a Asemblea Xeral, Xunta Directiva e o Presidente.

 

Artigo 10.- O Presidente é o órgano executivo do club, posúe a representación legal, convoca e preside os órganos de representación e goberno executando os acordos destes.

O cargo de Presidente é a título gratuíto e carente de interese nos resultados económicos da explotación, por si mesmo ou a través de persoa imposta.

Será elixido mediante sufraxio libre, direto, ou igual e segredo por entre os membros da Asemblea Xeral, cada 4 anos.

 

Artigo 11.- O Presidente cesará por:

 1. a) Transcorrer o prazo polo que foi elixido.
 2. b) Dimisión.
 3. c) Falecemento ou incapacidade para continuar no exercicio do seu cargo.
 4. d) Aprobación dunha moción de censura pola Asemblea Xeral.
 5. e) Inhabilitación por sentenza xudicial firme ou sanción deportiva.

 

 

Artigo 12.- 

1- Como órgano complementario de goberno e representación haberá unha Xunta Diretiva que actuará como órgano colexiado de xestión do club, e exercerá as funcións que este estatuto lle confire.

2-  Os membros  da Xunta Diretiva serán designados e revogados libremente polo Presidente, debendo dar conta diso na primeira Asemblea Xeral que se celebre. Da mesma formará parte un Vicepresidente, un Secretario, un tesoureiro e tres vogais. Todos os cargos serán gratuítos e carecerán de interese nos resultados económicos do club por si mesmos ou persoa interposta.

 

Artigo 13.- 

1- A Xunta Diretiva quedará validamente constituída en primeira convocatoria cando concorran a ela  a maioría dos seus membros. En segunda convocatoria será suficiente a concorrencia, polo menos, de tres dos seus membros, sendo un deles en calquera caso o Presidente ou o Vicepresidente.

2- A Xunta Diretiva convocarase polo Presidente con dous días de antelación como mínimo, á data de celebración. A Xunta Diretiva quedará tamén validamente constituída cando estean presentes tódolos  seus membros, aínda que non mediara convocatoria previa.

3- En especial corresponde á Xunta Diretiva:

 1. a) Dirixir a xestión do club, velando polo cumprimento do seu obxecto social.
 2. b) Formular o inventario, memoria e presuposto anual, que se someterá a aprobación da asemblea.
 3. c) Aplicar todas as medidas deportivas, económicas e administrativas precisas para o fomento e desenvolvemento do deporte dentro do club.

 

Artigo 14.- O Vicepresidente, en ausencia do Presidente, posúe a representación institucional do club e preside os órganos de representación e goberno executando os acordos destes. En caso de cese do presidente antes da finalización da lexislatura, será o vicepresidente quen asuma todas as función da presidencia ata a convocatoria de novas elecións.

 

Artigo 15.- O Secretario da Xunta Diretiva coidará do arquivo da documentación, redactará cantos documentos afecten á marcha administrativa da Asociación e levará o Libro de Rexistro de socios e Libro de Actas.

 

Artigo 16.- 

1- O  tesoureiro da Xunta Diretiva será o depositario da asociación, asinará os recibos, autorizará os pagos e levará os Libros de Contabilidade.

2- Será obriga do tesoureiro formalizar, durante o primeiro mes de cada ano, unha conta de resultados económicos, as contas de ingresos e gastos e os presupostos anuais, que se porán en coñecemento de todos os asociados.

 

Artigo 17.- 

1- A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno do club e estará integrada por todos os seus socios maiores de idade.

2- As asembleas xerais, tanto Ordinarias como Extraordinarias, quedarán validamente constituídas en primeira convocatoria cando concorran a ela a maioría dos seus asociados. En segunda e última convocatoria media hora máis tarde, quedará constituída calquera que sexa o número de membros presentes. Entre a data de convocatoria e o día sinalado para a súa celebración terán de mediar, como mínimo, dez días naturais e non poderán transcorrer máis de 20.

 

Artigo 18.- A Asemblea Xeral convocarase polo Presidente a iniciativa propia ou do vintecinco por cento, cando menos, dos socios.

1- A Asemblea Xeral reunirase con carácter ordinario, despois da convocatoria do Presidente, polo menos unha vez ao ano para tratar das seguintes cuestións:

 1. a) Memoria, liquidación do presuposto, balance do exercicio, rendición de contas e aprobación se procede.
 2. b) Presuposto para o seguinte exercicio.
 3. c) Proxecto e propostas do Presidente ou da Xunta Diretiva.
 4. d) Propostas que formulen os socios e que terán de ir asinadas, cando menos, polo cinco por cento dos mesmos.
 5. e) Rogos e preguntas.

2- Terá de se celebrar Asemblea Xeral extraordinaria para a modificación de estatutos, elección do Presidente, toma de cartos a préstamo, emisión de títulos representativos de débeda ou de parte alícuota patrimonial, alleamento de bens inmobles e fixación de cotas dos socios, e calquera outro acordo previsto nestes estatutos ou que se estime oportuno polo Presidente ou proceda legalmente.

 

Artigo 19.- Os acordos da Asemblea Xeral adoptaranse por maioría simple dos presentes, requiríndose unha maioría cualificada e un quórum determinado de asistencia para aqueles asuntos que establezan os estatutos. Serán vinculantes e de obrigado cumprimento e terán forza executiva a partir da data da súa adopción, sen prexuízo, por razón da materia, da posibilidade da súa impugnación perante os  órganos competentes e da federación galega deportiva da modalidade ou perante o Comité Galego de Xustiza Deportiva.

 

 

CAPÍTULO IV

 

 

RÉXIME DOCUMENTAL

 

Artigo 20.- O réxime documental do club constará dos seguintes libros: rexistro de socios, de actas e contábeis.

 

Artigo 21.- No libro de rexistro de socios terán que constar os nomes e apelidos dos socios, o seu D.N.I. e, de ser o caso, os cargos de representación, goberno e administración que exerzan no club. Tamén hanse especificar as datas de altas e baixas, e as de toma de posesión e cese nos cargos aludidos.

 

Artigo 22.-  No libro de actas, consignaranse as reunións que celebre a Asemblea Xeral e a Xunta Diretiva, con expresión da data, asistentes, asuntos tratados e acordos adoptados. As actas terán de estar asinadas, en todo caso, polo Presidente e o Secretario.

 

Artigo 23.- Nos libros de contabilidade figurarán tanto o patrimonio como os dereitos e obrigas, e ingresos e gastos do club, debéndose precisar a procedencia daqueles e o investimento ou destino de estes.

 

 

RÉXIME DISCIPLINARIO

 

Artigo 24.- Os órganos e socios do club estarán sometidos ao regulamento disciplinario do club e ao disposto no título VII da Lei 3/2012, do deporte de Galicia e a súa normativa de desenvolvemento.

 

Artigo 25.- Así mesmo o Presidente e os membros da Xunta Diretiva responderán fronte os socios, o club ou terceiros dos perxuicios que ocasionaran por culpa ou neglixencia grave, de conformidade coa regulamentación propia do club e o ordenamento xurídico vixente.

 

 

 

CAPÍTULO V

 

 

RÉXIME ECONÓMICO-FINANCEIRO E PATRIMONIAL

 

Artigo 26.- 

1- No momento da creación do club, o seu patrimonio, instalacións  e locais propios son: ningún.

2- No futuro o patrimonio do club estará integrado por:

 1. a) As achegas económicas dos socios, que aprobe a Asemblea Xeral.
 2. b) As doazóns e subvencións que reciba.
 3. c) Os resultados económicos que pode producir as manifestacións físico-deportivas que organice a entidade.
 4. d) As rendas, froitos e intereses do seu patrimonio.

Queda expresamente excluído como fin do club o ánimo de lucro e a totalidade dos seus ingresos e beneficios aplicaranse ao cumprimento dos seus fins sociais.

 

Artigo 27.- O club poderá gravar e allear bens, mobles e inmobles, tomar diñeiro a préstamo e emitir títulos transmisíbles representativos de débeda ou parte alícuota patrimonial, sempre que cumpra os seguintes requisitos:

1- Que se autoricen tales operacións por maioría de dous terzos dos socios presentes ou representados na Asemblea Xeral Extraordinaria.

2- Que ditos actos non comprometan de modo irreversible o patrimonio da entidade ou actividade físico-deportiva que constitúa o seu obxecto social. Para a adecuada xustificación deste aspecto poderase esixir, sempre que o soliciten como mínimo o cinco por cento dos socios, o oportuno dictame económico-actuarial.

3- Cando se trate de gravar ou allear bens, mobles e inmobles que foran financiados, en todo ou parte, con fondos públicos da Comunidade Autónoma será preceptiva a autorización previa do órgano competente da Xunta de Galicia.

 

Artigo 28.- O club poderá emitir títulos de débeda ou de parte de alícuota patrimonial, que serán nominativos.

Os títulos inscribiranse nun libro que levará para o efecto o club, no que se anotarán as sucesivas transferencias.

En todos os títulos constará o valor nominal, a data de emisión, e, de ser o caso seu caso, o xuro e prazo de amortización.

 

Artigo 29.- Os títulos de débeda só se poderán subscribir polos asociados, e a súa posesión non conferirá dereito ningún especial aos socios, agás a percepción dos xuros establecidos conforme a lexislación vixente.

 

Artigo 30.- Os títulos de parte alícuota patrimonial han de ser subscritos polos asociados. En ningún caso estes títulos darán dereito á percepción de dividendos ou beneficios.

 

Artigo 31.- Os títulos de débeda e parte alícuota patrimonial serán transferidos unicamente entre os que teñan a condición de socios.

 

 

 

 

CAPÍTULO VI

 

 

REFORMA DOS ESTATUTOS E DISOLUCIÓN DO CLUB

 

Artigo 32.- Os presentes estatutos só se poderán modificar, reformar ou derrogar, por acordo da Asemblea Xeral extraordinaria convocada para tal efecto, mediante votación favorable dos dous terzos dos socios asistentes.

A reforma destes estatutos seguirá, con respecto ao rexistro de asociacións deportivas e deportistas de Galicia, os mesmos trámites administrativos que para a súa inscrición.

 

Artigo 33.- O club extinguirase ou disolverase por acordo de:

 1. a) Dous terzos dos socios en Asemblea Xeral extraordinaria, convocada para o efecto.
 2. b) Por sentenza xudicial.
 3. c) Por outras causas legalmente determinadas.

En todo caso deberá ser notificado ao Rexistro de asociacións deportivas e deportistas de Galicia.

 

Artigo 34.- Disolto o club, o remanente do seu patrimonio social, se o houbera, aplicarase a fins análogos de carácter deportivo ben por acordo previo da Asemblea Xeral ou subsidiariamente polo órgano competente en materia de deporte da Xunta de Galicia.

 

 

ANEXO 1

DISPOSICIÓN ADICIONAL

 

O Club Boa Vila de Tiro con Arco foi fundado o 14 de Xuño de 1991 polas persoas que a continuación cítanse:

 

Nome e Apelidos DNI Dirección Poboación
D. Jose Luís López López 35315795-P Palamios, 5 – 2ºD Pontevedra
D. José M. Viso de la Granja 34900520-K Fernández Ladreda, 34 – 4ºA Pontevedra
D. José Juan Presedo Díaz 32434438-E Arzobispo Malvar, 43 – 2ºIzq Pontevedra
D. AntonioJosé López López 35286159-L Alfonso IX, 3 – 6ºL Pontevedra
D. Francisco Eirín González 35306510-S Palamios, 7 – 5ºB Pontevedra